Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă (în continuare, „Centrul”) respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează site-ul https://csdnan.ro și care doresc să ne comunice impresiile lor pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, adresă de e-mail, website). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

1. Datele cu caracter personal ale minorilor

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu solicită și nu colectează în mod voluntar date personale de la minori. În situația în care Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimțământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali. În orice caz, având în vedere că site-ul https://csdnan.ro este găzduit de serverele unei terțe companii, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu va putea fi considerat răspunzător pentru eventualele date personale colectate de la minori de către respectivele companii.

2. Prelucrarea datelor. Newslettere și e-mail-uri

Centrul colectează și prelucrează doar acele date cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod voluntar prin intermediul website-ului (e.g., prin utilizarea Secțiunii de contact, a Secțiunii de donații etc.) și prin comunicațiile scrise purtate cu reprezentanții Centrului. Datele vor fi prelucrate doar în scopul de a gestiona în mod corespunzător solicitările dumneavoastră, de la caz la caz, și pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin. Datele vor fi stocate doar atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri, de la caz la caz. Dacă temeiul legal al prelucrării îl constituie consimțământul dumneavoastră, datele vor fi stocate până la retragerea consimțământului; retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar adresa dumneavoastră de e-mail și alte date de contact (fie ca urmare a efectuării unei donații prin intermediul platformei dedicate de pe site-ul https://csdnan.ro, fie ca urmare a înregistrării sau a transmiterii unui mesaj prin intermediul platformei de contact de pe același site, ori ca urmare a transmiterii unui mesaj pe rețelele de socializare pe care Centrul este activ), datele de contact pe care le furnizați nu vor fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri decât dacă dumneavoastră vă exprimați consimțământul în prealabil și mod specific pentru prelucrarea datelor în acest scop. Doar în baza acordului dumneavoastră prealabil și specific (exprimat în mod distinct în acest scop), vă putem trimite comunicări de prezentare a evenimente ori site-uri web sau invitații la lansarea unor lucrări de specialitate ori comunicări de promovare. Aceste materiale și comunicații se pot concretiza sub forma unui e-mail. Pentru a vă abona la newsletterul Centrului și/sau pentru a primi comunicări din partea Centrului privind evenimentele și proiectele desfășurate, vă rugăm ne transmiteți un e-mail dedicat acestui scop la adresa menționată la final.

Tot în baza acordului dumneavoastră prealabil și specific (exprimat în mod distinct în acest scop) putem folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări privind anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la notificarea noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).

3. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul de acces, adică de a obține din partea Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(i). scopurile prelucrării;

(ii). categoriile de date cu caracter personal vizate;

(iii). destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(iv). acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v). existența dreptului de a solicita Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(vi). existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

(vii). în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

– dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația Centrului de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se există unul dintre următoarele motive:

(i). datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii). dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află centrul de cercetare;

– dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

(i). dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă verifică exactitatea datelor;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii). Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail teodora.nichita@drept.unibuc.ro sau la sediul Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă: Palatul Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, telefon +4 021 310 49 20.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe site-ul https://csdnan.ro, în eventualitatea unui transfer de date de la utilizator către Centru, utilizatorul va utiliza exclusiv metoda de transfer pusă la dispoziție de Centru iar, în caz contrar, își asumă responsabilitatea confidențialității și securității transferului efectuat prin alte metode de transmitere decât cele puse la dispoziție de către Centru. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi transmise autorităților îndrituite să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

4. Tehnologiile utilizate

Informațiile pe care Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă le poate colecta prin intermediul site-ului https://csdnan.ro pot fi de două tipuri: „date cu caracter personal”, informații prin care un individ poate fi identificat și „date anonimizate”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitați sau interacționați cu site-ul, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă și terții cu care aceasta a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informații anonimizate prin două surse: fișiere server log (fișiere de pe server) și pixel tags.

(i). Site-ul https://csdnan.ro utilizează tehnologii de tip cookie (cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit website și la utilizarea acestuia. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. În cazul în care utilizatorii nu doresc ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere).

(ii). Fișierele de pe server. Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de cate ori vizitați site-ul, împreuna cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Putem utiliza adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a identifica problemele cu serverele si pentru a administra site-ul. Putem, de asemenea, să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de cele mai multe website-uri. În afara celor descrise la acest subpunct, Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu va colecta datele personale individualizate, de exemplu nume, adresă, număr de telefon sau adresa de email prin această metodă, decât în cazul în care le veți furniza în mod voluntar. În cazul în care nu doriți ca aceste date sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le transmiteți. Datele care au fost transmise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea conținutului nostru; contactarea (în cadrul noutăților și promovării unor evenimente; aceasta poate fi făcută de către terțe părți care vor acționa conform instrucțiunilor noastre).

(iii) Informații Adiționale Stocate Automat. În anumite condiţii, unele informații tehnice neindividualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci prin simpla vizitare a site-ului (tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, sistemul de operare al calculatorului și domeniul site-ului de unde ați intrat pe site-ul nostru).

(iv). Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel. Site-ul poate folosi așa-numitele „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit „taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, oferirea serviciilor de brand și analizarea eficacității promovării și vizibilității site-ului nostru.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimțământul în acest sens.

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă enitate decât Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale și vă vom solicita consimțământul în prealabil unui asemenea transfer.

Atunci când desfășuram orice campanie de promovare a unui eveniment organizat de o altă enitate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă încurajam sa-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta ca aceasta a aderat la Politicile noastre de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă enitate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste evenimente, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege (spre exemplu, în cazul unui control efectuat de o autoritate competentă) sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acțiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, ale membrilor săi, ori ale publicului și comunității academice în general.

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

7. Securitatea datelor

Centrul pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul https://csdnan.ro (prin utilizarea Secțiunii de contact, a Secțiunii de donații etc.) și prin intermediul paginii de LinkedIn a Centrului. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

(i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai colaboratorilor sau contractorilor autorizați Centrului pentru Studii De Drept Natural și Analiză Normativă, aceștia fiind ținuți de o obligație contractuală și/sau legală adecvată privind asigurarea confidențialității oricăror date cu caracter personal la care au acces în exercitarea atribuțiilor lor specifice;

(ii) utilizarea tehnicii de protecție împotriva atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS) și,

(iii) verificarea identității utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale;

(iv) verificarea identității utilizatorilor înainte de a da curs oricăror solicitări privind exercitarea oricărui drept prevăzut de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal;

(v) dacă este cazul, utilizarea unor metode de transfer de date sigure.

8. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@csdnan.ro sau la sediul Centrului din București, Palatul Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, telefon +4 021 310 49 20. De asemenea, puteți utiliza această adresă de e-mail pentru a transmite orice solicitare privind exercitarea oricărui drept prevăzut de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal.